PROGRAM NAUKI

Opanuj program szkolny w ciągu 2 lat – łatwo i przyjemnie!

Сharlie Preschool

bardzo lubię angielski

20 lekcji / 30 minut / 2-3 miesiące

 • Rozpoznaje dźwięk mowy angielskiej
 • Rozumie polecenia nauczyciela i reaguje na nie
 • Odpowiada na pytania dotyczące ulubionej zabawki, zwierzaka i swojego domu

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Preschool uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Wita i żegna się, dziękuje.
 • Przedstawia się z imienia i podaje swój wiek.
 • Nazywa ulubioną zabawkę, kolor, zwierzę.
 • Liczy do 10.
 • Opisuje swoje umiejętności.
 • Opisuje swoje preferencje żywieniowe.
 • Nazywa przybory szkolne.
 • Rozumie polecenia nauczyciela (otwórz/zamknij książkę, wstań, usiądź, powtórz).
 • Pokazuje części ciała i nazywa je.

💬 Mówienie:

 • Potrafi śpiewać piosenki z programu kursu.
 • Odpowiada na proste pytania nauczyciela: „Jak masz na imię?”, „Ile masz lat?” itd.
 • Opisuje obiekt lub zwierzę, używając znanych słów i zwrotów. (1-2 zdania)

👂 Słuchanie:

 • Rozumie polecenia nauczyciela w czasie lekcji.
 • Rozumie podstawowe znaczenie opowiadań opartych na obrazkach.

📖 Czytanie:

 • Program poziomu nie obejmuje nauki czytania.

✍️ Pisanie:

 • Program poziomu nie obejmuje nauki pisania.

📝 Gramatyka:

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych struktur zamiast reguł.

 • It is… They are…
 • I can… I can’t…
 • I have got…
 • It is on/in/under…
 • I like… I don’t like…

Tematy konwersacyjne.

🗣️ Słownictwo:

 • Poznajemy się
 • Liczby 1-10
 • Kolory
 • Przybory szkolne i zajęcia w klasie
 • Zabawki
 • Części ciała
 • Pomieszczenia w domu
 • Zwierzęta
 • Czynności
 • Jedzenie

Сharlie Starter

Przed-A1 / Początkujący *

krótko opowiadam o sobie

Starter 1

30 lekcji / 30 minut / 3-4 miesiące

 • Zna proste konstrukcje gramatyczne
 • Zna alfabet i czyta proste słowa
 • Potrafi krótko opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i ulubionych rzeczach
 • Rozumie ze słuchu i śpiewa piosenki
 • Odpowiada na proste pytania nauczyciela

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Starter 1 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Wita i żegna się.
 • Potrafi przedstawić siebie i swoich przyjaciół.
 • Pyta rozmówcę o jego imię i wiek.
 • Szczegółowo opisuje obiekty i ich lokalizację.
 • Szczegółowo opisuje wygląd i umiejętności zwierzęcia.
 • Mówi swojemu przyjacielowi, jak on wygląda i co potrafi robić.
 • Opisuje swoje ubrania.
 • Opowiada o tym, co robi w danej chwili.
 • Opowiada o swoich nawykach żywieniowych.

💬 Mówienie:

 • Recytuje krótkie wierszyki i śpiewa piosenki z programu kursu.
 • Odpowiada na proste pytania dotyczące znanych tematów: relacje z przyjaciółmi, zabawki, szkoła, rodzina, zwierzęta, jedzenie.
 • Opisuje przedmioty, człowieka lub zwierzę, używając znanych słów i zwrotów. (3-4 zdania)

👂 Słuchanie:

 • Rozumie polecenia nauczyciela.
 • Rozumie podstawowe znaczenie historyjek opartych na obrazkach, składających się ze znanych słów i wyrażeń.

📖 Czytanie:

 • Zna wszystkie litery alfabetu angielskiego.
 • Potrafi czytać proste zdania zbudowane ze znanych słów i wyrażeń.

✍️ Pisanie:

 • Potrafi pisać litery i znane monosylabiczne słowa.

📝 Gramatyka:

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych struktur zamiast reguł.

 • It is… It isn’t… Is it…? — Yes, it is. No, it isn’t.
 • They are… They aren’t… Are they…? — Yes, they are. No, they aren’t.
 • I have got… I haven’t got… Have you got…? — Yes, I have. No, I haven’t.
 • He/She has got… He hasn’t got… Has he got…? — Yes, he has. No, he hasn’t.
 • I can… I can’t… Can you…? — Yes, I can. / No, I can’t.
 • Where is? — It’s on/in/under…
 • What are you doing? — I’m…ing.
 • What’s he/she doing? — He’s / She’s…ing.
 • I like… I don’t like… Do you like…?

🗣️ Słownictwo:

 • Znajomi
 • Liczby 1-10
 • Kolory
 • Przybory szkolne i zajęcia w klasie
 • Moja rodzina
 • Gry i zabawki
 • Dzikie i domowe zwierzęta
 • Części ciała
 • Przymiotniki
 • Czynności
 • Ubrania
 • Transport
 • Pokoje w domu i meble
 • Jedzenie

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Matematyka: dodawanie
 • Sztuka: mieszanie kolorów, owoce na obrazach artystów
 • Nauka: narządy zmysłów
 • Przyroda: siedliska zwierząt
 • Sport: sprzęt sportowy

Starter 2

30 lekcji / 30 minut / 3-4 miesiące

 • Zna 2 czasy gramatyczne
 • Łatwo opisuje ludzi, przedmioty i swój dzień
 • Potrafi recytować wiersze i śpiewać proste piosenki, wymawiając je poprawnie
 • Odpowiada na proste pytania o sobie i swoich zainteresowaniach
 • Pewnie czyta trudne słowa

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Starter 2 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Wita się i przedstawia inne osoby.
 • Podaje podstawowe informacje o sobie.
 • Potrafi przeliterować słowa (spelling).
 • Opisuje przedmioty, ich liczbę i lokalizację.
 • Omawia bieżące wydarzenia.
 • Opisuje swoje preferencje.
 • Potrafi coś zaproponować oraz przyjąć lub odrzucić propozycję.
 • Potrafi uprzejmie zadawać pytania i odpowiadać na nie.
 • Wie, jak poprosić o pomoc.

💬 Mówienie:

 • Recytuje wierszyki i śpiewa piosenki z programu kursu z poprawną intonacją i wymową.
 • Opisuje obiekty lub osoby, używając prostych struktur i opierając się na wzorze. (5-6 zdań).
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę na jeden z opanowanych tematów.

👂 Słuchanie:

 • Rozumie mowę współrozmówcy i odpowiada w ramach opanowanych tematów.
 • Rozumie treść małych opowieści zawierających poznane słowa i wyrażenia, w oparciu o obrazy.

📖 Czytanie:

 • Zna zasady czytania podstawowych kombinacji liter.
 • Potrafi przeczytać krótki tekst oparty na poznanych strukturach i słowach.

✍️ Pisanie:

 • Samodzielnie pisze proste zdania w oparciu o poznane słowa i struktury.

📝 Gramatyka:

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych struktur zamiast reguł.

Powtórzenie:

 • It is… It isn’t… Is it…? They are… They aren’t… Are they…?
 • I can… I can’t… Can you…?
 • What’s your favourite…?
 • I like… I don’t like… Do you like…? Yes, I do. No, I don’t.
 • I’ve got… I haven’t got… Have you got…? — Yes, I have. No, I haven’t.
 • He / She has got… He hasn’t got… Has he got…? — Yes, he has. No, he hasn’t.
 • What are you doing? — I’m…ing.
 • What’s he/she doing? — He’s /She’s…ing.

Nowy materiał:

 • There is/are… There isn’t/aren’t… Is / Are there…?
 • How many…are there?
 • Where is? — It’s on/ in/ under/ behind/ between/ in front of/next to…
 • This is… / These are…
 • Whose…is it? — It’s mine/ yours. — It’s Ben’s. It’s the boys’.
 • Would you like…? I’d like…
 • Can I have some…? – Here you are.
 • I love… So do I. I don’t.
 • Like/love + ing
 • He/ She likes… Does he like…? – Yes, he does / No, he doesn’t.
 • Look at me/ him/ her/ you/ us/ them.
 • Do you want …? I want… I don’t want…

🗣️ Słownictwo:

 • Podstawowe informacje o sobie
 • Liczby 10-20
 • Kolory
 • Przybory szkolne, przedmioty w klasie
 • Moja rodzina
 • Zabawki
 • Zwierzęta na wsi
 • Czynności
 • Odzież
 • Hobby i sport
 • Mój dom: meble, pokoje
 • Żywność i napoje
 • Miejsca w mieście
 • Natura
 • Wakacje i rekreacja

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Matematyka: wykresy i diagramy
 • Sztuka: origami
 • Nauka: żywność
 • Muzyka: zwierzęta w muzyce
 • Geografia: mapy

Сharlie Mover

A1 / Elementary *

rozmawiam o swoim otoczeniu

Mover 1

30 lekcji / 60 minut / 3-4 miesiące

 • Zna 3 czasy gramatyczne
 • Z łatwością opisuje ludzi, przedmioty i swój dzień
 • Potrafi napisać kilka zdań na znany temat
 • Podtrzymuje prostą rozmowę
 • Czyta małe opowiadania z obrazkami

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Mover 1 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Wita i przedstawia siebie i inne osoby.
 • Opisuje ludzi i miejsca.
 • Opisuje przedmiot i lokalizację.
 • Opowiada o swoich umiejętnościach, o użyteczności różnych przedmiotów.
 • Opisuje powtarzające się wydarzenia dnia.
 • Opowiada o wydarzeniach, mających miejsce w danym momencie.
 • Opowiada o przeszłych wydarzeniach.
 • Opowiada o minionych zajęciach.
 • Opisuje swoje preferencje, zainteresowania i hobby.
 • Opowiada o zasadach i przepisach.
 • Prosi o pozwolenie.
 • Komunikuje cel swoich działań.
 • Daje i akceptuje porady dotyczące postępowania w różnych sytuacjach życiowych.
 • Porównuje przedmioty.
 • Opowiada dowcipy.

💬 Mówienie:

 • Recytuje wiersze, śpiewa piosenki z programu kursu z poprawną intonacją i wymową.
 • Opisuje obiekty lub osoby, używając prostych struktur, opierając się na wzorze. (7-8 zdań).
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę na jeden z opanowanych tematów.

👂 Słuchanie:

 • Rozumie proste komunikaty i instrukcje.
 • Rozumie historie i opowiadania oparte na znanych słowach i wyrażeniach.
 • Potrafi odgadnąć znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie:

 • Potrafi czytać tekst zbudowany na znanych strukturach i słowach, z niewielką ilością nieznanych słów.
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje w tekście, aby odpowiedzieć na pytanie.
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje na plakacie lub prostej mapie.

✍️ Pisanie:

 • Pisze proste zdania i teksty, używając wcześniej poznanych struktur.

📝 Gramatyka:

Powtórzenie:

 • Pytania i krótkie odpowiedzi zawierające „have got” i „can”
 • Apostrof „s”.
 • like, love, enjoy + -ing / rzeczownik, want + bezokolicznik
 • Present Simple
 • Krótkie odpowiedzi Yes, I do. / No, I don’t
 • Present Continuous.

Nowy materiał:

 • Przysłówki częstotliwości i pytanie „How often…?”
 • Miejsca przyimków: above, below, near.
 • Niezdefiniowana forma czasownika do wyrażenia celu.
 • Need
 • Must / mustn’t, can / can’t
 • Shall
 • Porównywalny stopień przymiotników (-er)
 • Forma czasownika to be (was / were) w czasie Past Simple

🗣️ Słownictwo:

 • Podstawowe informacje o sobie
 • Opis wyglądu i charakteru ludzi
 • Liczby 20-100
 • Czas
 • Dni tygodnia
 • Czynności powtarzające się codziennie
 • Moja rodzina
 • Zdrowie
 • Zwierzęta i ich siedliska
 • Pogoda
 • Odzież
 • Mój dom
 • Przyroda

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Matematyka: liczenie pieniędzy
 • Sztuka: portrety
 • Nauka: serce; zdrowe ciało; rośliny
 • Muzyka: instrumenty muzyczne
 • Geografia: domy ludzi w różnych częściach świata; siedliska zwierząt

Mover 2

30 lekcji / 60 minut / 3-4 miesiące

 • Zna 4 czasy gramatyczne
 • Pisze krótkie eseje, listy, tekst na pocztówkę
 • Opisuje miasta, przedmioty, ludzi, zwierzęta i swoje zainteresowania
 • Z łatwością prowadzi rozmowę, wyrażając swoje opinie i uczucia
 • Czyta krótkie opowiadania

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Mover 2 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Opisuje miejsca w mieście.
 • Opisuje i porównuje przedmioty, ich liczbę, przynależność i lokalizację.
 • Wyraża swoją opinię i uczucia.
 • Opisuje wygląd, charakter i zajęcia ludzi.
 • Opowiada o codziennych czynnościach i ich częstotliwości.
 • Odpowiada na pytania dotyczące tego, czego chce się nauczyć, co chce teraz zrobić.
 • Opisuje kolejność zdarzeń.
 • Wyjaśnia przyczynę i skutek zdarzeń.
 • Opisuje przeszłe wydarzenia.

💬 Mówienie:

 • Recytuje wierszyki lub śpiewa piosenki z programu kursu z poprawną intonacją i wymową.
 • Opisuje obiekty lub osoby, używając prostych struktur, opierając się na wzorze (8-9 zdań).
 • Prowadzi rozmowę na jeden z opanowanych tematów.

👂 Słuchanie:

 • Rozumie historie i opowiadania zawierające znane słowa i wyrażenia, w oparciu o obrazki. Historia może zawierać niewielką liczbę nieznanych słów.
 • Potrafi odgadnąć znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie:

 • Potrafi czytać tekst zbudowany na znanych strukturach i słowach, z niewielką ilością nieznanych słów.
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje w tekście, aby odpowiedzieć na pytanie.
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje na plakacie lub prostej mapie.

✍️ Pisanie:

 • Umie napisać krótki esej na podstawie planu.
 • Potrafi wypełnić formularze i karty zawierające dane osobowe.
 • Potrafi napisać krótkie listy, e-maile i pocztówki wykorzystując informacje o sobie i swoim otoczeniu.

📝 Gramatyka:

Powtórzenie:

 • have got, want to, can
 • Present Simple
 • Present Continuous
 • Przysłówki częstotliwości: sometimes, always, never i pytanie How often…?
 • Stopnie porównania przymiotników.
 • Past Simple (czasownik to be)

Nowy materiał:

 • Past Simple (czasowniki poprawne i nieregularne).
 • Before — after.
 • Klauzule z who i where.
 • Przysłówki opisujące czynności -ly
 • Learn to do, want to do.
 • Because
 • Numery porządkowe od 1 do 20.
 • Could — Couldn’t
 • Unia so.
 • Przymiotniki – stopnie wyższe i najwyższe.
 • Przyimki into, out of, round
 • Wyrażenie ilościowe: a bag / bottle / bowl / box / cup / glass of
 • want someone to do (something)

🗣️ Słownictwo:

 • Zawody
 • Przymiotniki
 • Lekcje w szkole
 • Opis ludzi
 • Sport
 • Naukowcy i przygody
 • Hobby
 • Zdrowie
 • Komputery i elektronika
 • Zwierzęta w zoo
 • Jedzenie
 • Imprezy i święta

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Matematyka: jednostki miary
 • Sport: gra w piłkę
 • Literatura: wiersze i powieści
 • Muzyka: perkusja
 • Nauka: zagrożone zwierzęta; szkielet i kości; żywność
 • Technologie: roboty

Сharlie Flyer

A2 / Pre-Intermediate *

pewnie komunikuje się z native speakerem

Flyer 1

40 lekcji / 60 minut / 5 miesięcy

 • Zna 5 czasów gramatycznych
 • Potrafi stworzyć mały projekt na dowolny temat
 • Potrafi złożyć zamówienie w kawiarni lub zapytać przechodnia o drogę
 • Swobodnie opowiada o planach na przyszłość i otaczającym świecie

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Flyer 1 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Wymienia się informacjami osobistymi.
 • Rozmawia o gustach i preferencjach.
 • Odczytuje czas na zegarku.
 • Opowiada o codziennych czynnościach.
 • Mówi o intencjach i planach na przyszłość.
 • Omawia przeszłe wydarzenia.
 • Rozmawia o przeszłych wydarzeniach, które właśnie się zakończyły lub trwają nadal.
 • Rozumie i podaje instrukcje, jak poruszać się po mieście.
 • Mówi z czego wykonane są przedmioty.
 • Rozumie i nazywa daty.
 • Rozmawia o uczuciach i doznaniach.
 • Akceptuje i udziela porad.
 • Proponuje, aby coś zrobić.

💬 Mówienie:

 • Recytuje wiersze i śpiewa piosenki z programu kursu, z poprawną intonacją i wymową.
 • Opisuje obiekty lub osoby używając znanych struktur (9-10 zdań).
 • Potrafi wziąć udział w spontanicznej rozmowie.

👂 Słuchanie:

 • Rozumie historie i opowiadania zawierające znane słowa i wyrażenia, w oparciu o obrazki. W tekście może być niewielka liczba nieznanych słów.
 • Potrafi odgadnąć znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie:

 • Potrafi czytać tekst zbudowany na znanych strukturach i słowach, z niewielką ilością nieznanych słów.
 • Potrafi przygotować krótki wykład na opanowany temat (na przykład opowiedzieć o swoim ulubionym sporcie).
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje na plakacie lub prostej mapie.

✍️ Pisanie:

 • Potrafi napisać krótkie teksty w oparciu o znane struktury.
 • Potrafi wypełnić formularze i karty zawierające dane osobowe.
 • Potrafi napisać krótkie listy, e-maile i pocztówki, wykorzystując informacje o sobie i swoim otoczeniu.
 • Potrafi napisać krótkie historie i opisy.

📝 Gramatyka:

Powtórzenie:

 • Like / love + ing / rzeczownik
 • Czasowniki modalne: can, must, should
 • Przyimki miejsca

Nowy materiał:

 • ’d like + bezokolicznik
 • Czas na zegarze: What time is it? It’s quarter past one
 • going to (plany, zamiary i propozycje)
 • kierunki i ruch po mieście
 • Past Continuous
 • made of / made from / come from.
 • (feel, taste, smell, look, sound) + like
 • Present Perfect

🗣️ Słownictwo:

 • Lekcje w szkole
 • Telewizja
 • Zawody
 • Miejsca w mieście i adresy
 • Katastrofy naturalne
 • Rodzaje materiałów
 • Gotowanie, przepisy
 • Uczucia i emocje
 • Środowisko
 • Sport
 • Pory roku

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Geografia: wulkany
 • Historia: starożytne miasta
 • Nauka: zęby; plastik; iluzje optyczne; wymarłe zwierzęta i skamieniałości
 • Technologie: tworzenie filmów animowanych
 • Sport: igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie

Flyer 2

40 lekcji / 60 minut / 5 miesięcy

 • Swobodnie posługuje się 6-cioma czasami gramatycznymi
 • Z łatwością prowadzi rozmowę z native speakerem
 • Potrafi stworzyć i zapisać historię lub opowiadanie
 • Opowiada o popularnych gadżetach i kulturze ulubionych krajów

PROGRAM KURSU

Po ukończeniu poziomu Charlie Flyer 2 uczeń rozwija umiejętności w następujących obszarach:

🤝 Umiejętności komunikacyjne:

 • Powtórzenie:
  • Opis miejsc, zwierząt, przedmiotów.
  • Informowanie o ilości.
  • Rozmowa o częstotliwości różnych czynności.
  • Udzielanie rad.
  • Wyrażanie potrzeb.
 • Rozmawia o przyszłych planach.
 • Rozmawia o zdarzeniach za pomocą zdań względnych.
 • Robi założenia dotyczące przyszłych wydarzeń.
 • Rozmawia o zdarzeniach, które miały miejsce w pewnym momencie w przeszłości.
 • Pokazuje drogę na mapie.
 • Mówi o tym, co wydarzyło się w przeszłości i jak wpływa to na teraźniejszość.
 • Rozmawia o możliwościach.

💬 Mówienie:

 • Recytuje wiersze i śpiewa piosenki z programu kursu, z poprawną intonacją i wymową.
 • Opisuje obiekty lub osoby, używając znanych struktur (10-12 zdań).
 • Potrafi uczestniczyć w spontanicznej rozmowie.

👂 Słuchanie:

 • Rozumie historie i opowiadania oparte na znanych słowach i wyrażeniach. Opowiadanie może zawierać niewielką liczbę nieznanych słów.
 • Potrafi odgadnąć znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie:

 • Potrafi przeczytać tekst zbudowany na znanych strukturach i słowach, z niewielką ilością nieznanych słów.
 • Potrafi przygotować krótki wykład na opanowany temat (na przykład o tradycjach w danym kraju).
 • Potrafi znaleźć potrzebne informacje na plakacie lub prostej mapie.

✍️ Pisanie:

 • Potrafi napisać krótkie teksty w oparciu o znane struktury.
 • Potrafi wypełnić formularze i karty, zawierające dane osobowe.
 • Potrafi napisać krótkie listy, e-maile i pocztówki, wykorzystując informacje o sobie i swoim otoczeniu.
 • Potrafi napisać krótką historię.

📝 Gramatyka:

Powtórzenie:

 • Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, can, have got, how many, how often, must, should, there’s, has got, going to

Nowy materiał:

 • Zdania podrzędne z who, where, which
 • Simple Future
 • Łączniki: after that, because, before, then, when
 • Porównanie Past Continuous z Past Simple
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne: wykorzystanie enough, too many, too much
 • Present Perfect z wykorzystaniem: for, since, still, just, yet, already
 • Zaimki: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything, nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
 • Czasowniki modalne: may, might

🗣️ Słownictwo:

 • Nowe technologie
 • Teatr
 • Mity i legendy
 • Mityczne zwierzęta
 • Nowoczesne rodzaje transportu
 • Podróże kosmiczne
 • Poza miastem
 • Kompas, części świata
 • Wyprawy i przygody
 • Żywność
 • Morza i oceany
 • Czas wolny i hobby
 • Odzież
 • Kraje i narodowości

🎨 Relacje interdyscyplinarne:

 • Literatura: legendy i mity
 • Sztuka: krajobrazy i artyści malujący pejzaże
 • Nauka: układ słoneczny; mikroorganizmy; łańcuchy pokarmowe
 • Muzyka: gatunki i style muzyczne
 • Historia: historia kostiumów
 • Językoznawstwo: pochodzenie języka angielskiego

* Zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference, CEFR)