Program kursu

Сharlie Preschool
Сharlie Starter 1
Сharlie Starter 2
Сharlie Mover 1
Сharlie Mover 2
Сharlie Flyer 1
Сharlie Flyer 2

Сharlie Preschool

20 lekcji / 25 minut / 2-3 miesiące

Dziecko nauczy się:

Rozpoznawać angielską mowę.
Odpowiadać na pytania na temat swoich ulubionych zabawek, zwierzaków i domu.
Będzie rozumieć polecenia nauczyciela i reagować na nie.
Po osiągnięciu poziomu Charlie Starter 2 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Potrafi się przywitać i pożegnać, podziękować.
Przedstawia się.
Potrafi nazwać swoje ulubione zabawki, kolory i zwierzęta.
Liczy do 10.
Umie powiedzieć jakie posiada umiejętności.
Umie powiedzieć jakie jedzenie lubi najbardziej.
Potrafi nazwać przybory szkolne.
Rozumie polecenia nauczyciela (otwórz / zamknij książkę, wstać, usiądź, powtórz).
Potrafi pokazać i nazwać części ciała.

💬 Mówienie
Śpiewa piosenki poznane podczas kursu.
Odpowiada na proste pytania nauczyciela: “Jak masz na imię?”, “Ile masz lat?”, itp.
Opisuje przedmioty lub zwierzęta używając poznanych słów i wyrażeń (w 1-2 zdaniach).

👂 Słuchanie
Rozumie polecenia nauczyciela.
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach.

📖 Czytanie
Na tym poziomie nie ma jeszcze nauki czytania.

✍️ Pisanie
Na tym poziomie nie ma jeszcze nauki pisania.

📝 Gramatyka
Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

It is… They are…
I can… I can’t…
I have got…
It is on/in/under…
I like… I don’t like…

🗣️ Słownictwo
Zawieranie znajomości.
Liczby 1-10.
Kolory.
Przyrządy i zajęcia szkolne.
Zabawki.
Części ciała.
Pomieszczenia w domu.
Zwierzęta.
Czynności.
Jedzenie.

Сharlie Starter

Pre-A1 / Starter
30 lekcji / 25 minut / 3-4 miesiące

Dziecko nauczy się:

Posługiwać prostymi gramatycznymi konstrukcjami.
Rozumieć i śpiewać piosenki.
Zwięźle opowiadać o sobie, swojej rodzinie i ulubionych zajęciach.
Odpowiadać na proste pytania nauczyciela.
Pozna alfabet i przeczyta proste słowa.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Starter uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Potrafi się przywitać i pożegnać, podziękować.
Przedstawia siebie i swoich znajomych.
Pyta rozmówcę o jego imię i wiek.
Opisuje szczegółowo cechy i wygląd zwierząt.
Opowiada o swoich znajomych, ich wyglądzie i umiejętnościach.
Opisuje wygląd i ubrania.
Opowiada czym się zajmuje w danym momencie.
Opisuje swoje ulubione jedzenie.

💬 Mówienie
Recytuje krótkie wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie.
Odpowiada na proste pytania w obrębie poznanych tematów: nawiązywanie znajomości, zabawki, szkoła, rodzina, zwierzęta, jedzenie.
Opisuje przedmioty, osoby oraz zwierzęta używając poznanych wyrazów i zwrotów (w 3-4 zdaniach).

👂 Słuchanie
Rozumie polecenia nauczyciela.
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach.

📖 Czytanie
Zna wszystkie litery angielskiego alfabetu.Knows all the letters of the English alphabet.
Czyta proste zdania złożone z poznanych słów i wyrażeń.

✍️ Pisanie
Potrafi pisać listy i poznane jednosylabowe słowa.

📝 Gramatyka

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

It is… It isn’t… Is it…? — Yes, it is. No, it isn’t.
They are… They aren’t… Are they…? — Yes, they are. No, they aren’t.
I have got… I haven’t got… Have you got…? — Yes, I have. No, I haven’t.
He/She has got… He hasn’t got… Has he got…? — Yes, he has. No, he hasn’t.
I can… I can’t… Can you…? — Yes, I can. / No, I can’t.
Where is? — It’s on/in/under…
What are you doing? — I’m…ing.
What’s he/she doing? — He’s / She’s…ing.
I like… I don’t like… Do you like…?

🗣️ Słownictwo
Zawieranie znajomości.
Liczby 1-10.
Kolory.
Przyrządy i zajęcia szkolne.
Moja rodzina.
Gry i zabawki.
Dzikie i domowe zwierzęta.
Części ciała.
Przymiotniki.
Czynności.
Ubrania.
Transport.
Pomieszczenia w domu oraz meble.
Jedzenie.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Мatematyka: dodawanie.
Sztuka: łączenie kolorów, obrazy z owocami.
Nauka: zmysły
Świat: środowisko życia zwierząt
Sport: sprzęt sportowy


Starter 2

30 lekcji / 25 minut / 3-4 miesiące

Dziecko nauczy się:

Używać 2 czasów gramatycznych.
Z łatwością opisywać ludzi, przedmioty i swój dzień.
Recytować wiersze i śpiewać proste piosenki
Odpowiadać na proste pytania na temat swoich zainteresowań.
Czytać trudne wyrazy.

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Wita się i przedstawia ludzi.
Podaje podstawowe informacje na swój temat.
Potrafi przeliterować słowa (spelling).
Opisuje przedmioty, ich liczbę i położenie.
Omawia wydarzenia, które mają obecnie miejsce.
Mówi o swoich zainteresowaniach.
Potrafi coś zaproponować, a także odmówić lub zgodzić się na propozycję.
Potrafi uprzejmie zapytać i odpowiedzieć na zadane pytanie.
Umie poprosić o pomoc.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie z prawidłową intonacją i wymową.
Opisuje przedmioty i ludzi posługując się prostymi strukturami gramatycznymi ( w 5-6 zdaniach).
Potrafi poprowadzić prosty dialog na jeden z poznanych tematów.

👂 Słuchanie
Rozumie wypowiedź swojego rozmówcy i potrafi zareagować na nią w ramach poznanych tematów.
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach.

📖 Czytanie
Zna zasady czytania podstawowych połączeń liter.
Potrafi przeczytać krótki tekst złożony z poznanych słów i struktur.

✍️ Pisanie
Tworzy proste zdania z poznanych wyrazów i struktur.

📝 Gramatyka

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

Powtórzenie:

It is… It isn’t… Is it…? They are… They aren’t… Are they…?
I can… I can’t… Can you…?
What’s your favourite…?
I like… I don’t like… Do you like…?Yes, I do. No, I don’t.
I’ve got… I haven’t got… Have you got…? — Yes, I have. No, I haven’t.
He / She has got… He hasn’t got… Has he got…? — Yes, he has. No, he hasn’t.
What are you doing? — I’m…ing.
What’s he/she doing? — He’s /She’s…ing
Nowy materiał:
There is/are… There isn’t/aren’t… Is / Are there…?
How many…are there?
Where is? — It’s on/ in/ under/ behind/ between/ in front of/next to…
This is… / These are…
Whose…is it? — It’s mine/ yours. — It’s Ben’s. It’s the boys’.
Would you like…? I’d like…
Can I have some…? – Here you are.
I love… So do I. I don’t.
Like/love + ing
He/ She likes… Does he like…? – Yes, he does./ No, he doesn’t.
Look at me/ him/ her/ you/ us/ them.
Do you want …? I want… I don’t want…

🗣️ Słownictwo
Podstawowe informacje na swój temat.
Liczby 10-20
Kolory,
Przybory i przedmioty szkolne.
Moja rodzina.
Zabawki.
Zwierzęta na farmie.
Czynności.
Ubrania.
Hobby i sport.
Mój dom: meble i pokoje.
Jedzenie i napoje.
Miejsca w mieście.
Natura.
Wakacje i wypoczynek.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Мatematyka: wykresy, tabele i diagramy.
Sztuka: origami.
Nauka: jedzenie.
Muzyka: zwierzęta w muzyce.
Geografia: mapy.

Сharlie Mover A1 / Elementary

Mover 1
30 lekcji / 55 minut / 3-4 miesiące

Dziecko nauczy się:

Posługiwać 3 czasami gramatycznymi.
Z łatwością opisywać ludzi, przedmioty i swój dzień.
Napisać parę zdań na znany temat.
Prowadzić prostą rozmowę.
Czytać krótkie historyjki obrazkowe.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Mover 1 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Wita się, przedstawia siebie i innych ludzi.
Opisuje ludzi i miejsca.
Opisuje przedmioty, ich przeznaczenie i lokalizację.
Opowiada o swoich umiejętnościach, o użyteczności różnych przedmiotów..
Opisuje wydarzenia powtarzające się w ciągu dnia.
Opisuje wydarzenia mające obecnie miejsce.
Opisuje wydarzenia mające miejsce w przeszłości..
Opisuje czynności, którymi zajmował się w przeszłości.
Opowiada o swoich zainteresowaniach i hobby.
Umie poprosić o zgodę.
Informuje o swoich celach.
Daje i przyjmuje rady na temat różnych życiowych sytuacji.
Potrafi porównywać przedmioty.
Opowiada dowcipy.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie z prawidłową intonacją i wymową.
Opisuje przedmioty i ludzi posługując się prostymi strukturami gramatycznymi ( w 7-8 zdaniach).
Potrafi poprowadzić prosty dialog na jeden z poznanych tematów.

👂 Słuchanie
Rozumie proste komunikaty i instrukcje.
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach.
Potrafi rozpoznać znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie
Potrafi przeczytać tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów.
Umie wyszukać konkretną informację w tekście, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie.
Potrafi przeczytać dane z mapy i plakatu.

✍️ Pisanie
Tworzy proste zdania i teksty używając poznanych struktur.

📝 Gramatyka

Gramatyka jest prezentowana w postaci gotowych konstrukcji, a nie reguł.

Powtórzenie:

Questions and short answers with have got and can
The apostrophe ‘s’.
like, love, enjoy + -ing / noun, want + infinitive
Present Simple
Short Answers Yes, I do. / No, I don’t
Present continuous

Nowy materiał:
Frequency adverbs and the question How often …?
Prepositions of place: above, below, near.
An indefinite form of a verb for expressing a goal.
Need
Must / mustn’t, can / can’t
Shall
Comparative degree of adjectives (-er)
Past Simple of the verb to be (was / were)

🗣️ Słownictwo
Podstawowe informacje na swój temat.
Opis wyglądu i charakteru ludzi.
Liczby 20-100.
Czas.
Dni tygodnia.
Powtarzalne czynności.
Moja rodzina.
Zdrowie.
Zwierzęta i ich środowisko.
Pogoda.
Ubrania.
Mój dom.
Natura.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Мatematyka: liczenie pieniędzy.
Sztuka: portrety.
Nauka: serce, zdrowe ciało, rośliny.
Muzyka: instrumenty.
Geografia: życie ludzi w różnych częściach świata, środowisko życia zwierząt.

Mover 2

30 lekcji / 55 minut / 3-4 miesiące

Dziecko nauczy się:

Posługiwać 4 czasami gramatycznymi.
Pisać proste teksty, listy, pocztówki.
Opisywać miasta, przedmioty, zwierzęta, ludzi i ich zainteresowania.
Z łatwością prowadzić rozmowę, wyrażając swoje opinie i uczucia.
Czytać krótkie historie.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Mover 2 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Opisuje miejsca w mieście.
Opisuje i porównuje przedmioty, ich ilość, przeznaczenie i położenie.
Wyraża swoje opinie i uczucia.
Opisuje wygląd, charakter i zajęcia ludzi.
Mówi o codziennych aktywnościach i ich częstotliwości.
Odpowiada na pytania, czego chciałby się nauczyć, co chciałby teraz robić.
Przedstawia kolejność zdarzeń.
Wyjaśnia przyczyny i skutki wydarzeń.
Mówi o zdarzeniach z przeszłości.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie z prawidłową intonacją i wymową.
Opisuje przedmioty i ludzi posługując się prostymi strukturami gramatycznymi ( w 8-9 zdaniach).
Potrafi poprowadzić rozmowę na jeden z poznanych tematów.
👂 Słuchanie
Rozumie znaczenie opowieści obrazkowych poznanych na lekcjach. Mogą zawierać małą ilość nieznanych wyrazów.
Potrafi rozpoznać znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie
Potrafi przeczytać tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów.
Umie wyszukać konkretną informację w tekście, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie.
Potrafi przeczytać dane z mapy i plakatu.

✍️ Pisanie

Potrafi napisać krótki esej.
Potrafi wypełnić formularz swoimi danymi.
Pisze krótkie listy, maile i pocztówki wplatając informacje o sobie i swoim środowisku.

📝 Gramatyka

Powtórzenie:

Have got, want to, can.
Present Simple
Present continuous
Frequency adverbs: sometimes, always, never and the question How often …?
Comparison of adjectives.
Past Simple (verb to be)

Nowy materiał:
Past Simple (regular and irregular verbs).
Before – after.
Clauses with who and where.
Action adverbs -ly
Learn to do, want to do.
Because
Ordinal numbers from 1 to 20.
Could – Couldn’t
Union so.
Comparative and superlative degrees of adjectives.
Prepositions into, out of, round
Quantity expression: a bag / bottle / bowl / box / cup / glass of
Want someone to do (something)

🗣️ Słownictwo
Zawody.
Zajęcia.
Lekcje w szkole.
Opis ludzi.
Sport
Odkrywcy i przygody.
Hobby.
Zdrowie.
Komputery i elektronika.
Zwierzęta w zoo.
Jedzenie.
Przyjęcia i świętowanie.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Мatematyka: jednostki miary.
Sport: gry z piłką.
Literatura: wiersze, sztuki i powieści.
Nauka: zagrożone zwierzęta; kości i szkielety; jedzenie.
Technologia: roboty.

Сharlie Flyer

A2 / Pre-Intermediate*
* Według Common European Framework of Reference (CEFR)

Flyer 1
40 lekcji / 55 minut / 5 miesięcy

Dziecko nauczy się:

Posługiwać 5 czasami gramatycznymi.
Stworzyć mały projekt na dowolny temat.
Złożyć zamówienie w restauracji oraz zapytać o drogę przechodnia.
Swobodnie rozmawiać o planach na przyszłość i otaczającym świecie.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Flyer 1 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Dzieli się informacjami na swój temat..
Rozmawia o swoich upodobaniach i ulubionych rzeczach..
Potrafi podać godzinę..
Opowiada o swoich codziennych aktywnościach..
Mówi o swoich planach na przyszłość.
Przedstawia wydarzenia z przeszłości..
Opowiada o zdarzeniach, które właśnie się zakończyły lub które kiedyś się zaczęły i trwają do teraz.
Rozumie i potrafi udzielić instrukcji jak poruszać się po mieście.
Mówi z czego zrobione są przedmioty..
Mówi o datach.
Opowiada o wrażeniach i uczuciach.
Udziela rad.
Składa propozycje.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie z prawidłową intonacją i wymową.
Opisuje przedmioty i ludzi posługując się prostymi strukturami gramatycznymi ( w 9-10 zdaniach).
Wie jak podtrzymać spontaniczną rozmowę.

👂 Słuchanie
Rozumie tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów.
Potrafi rozpoznać znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie
Potrafi przeczytać tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów.
Potrafi krótko opisać temat, który go interesuje (np. swój ulubiony sport).
Umie znaleźć potrzebne informacje na plakacie i mapie.

✍️ Pisanie
Tworzy proste teksty używając poznanych struktur.
Uzupełnia formularze swoimi danymi.
Umie napisać krótki list, mail, pocztówkę używając informacji o sobie i swoim środowisku.
Pisze krótkie historie i opisy.

📝 Gramatyka

Powtórzenie:

Like / love + ing / noun
Present Simple
Past simple
Present continuous
Modal Verbs: can, must, should
Prepositions of place
Nowy materiał:
’D like + infinitive
Clock time: What time is it? It’s quarter past one
Going to (plans, intentions and assumptions)
Directions and getting around town
Past Continuous
Made of / made from / come from.
(Feel, taste, smell, look, sound) + like
Present perfect
🗣️ Słownictwo
Lekcje w szkole.
Telewizja.
Zawody.
Miejsca w mieście i adresy.
Katastrofy naturalne.
Rodzaje materiałów.
Gotowanie i przepisy.
Emocje i wrażenia.
Środowisko.
Sport.
Pory roku.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Geografia: wulkany.
Historia: antyczne miasta.
Nauka: zęby; plastik; iluzja optyczna; zwierzęta, które wyginęły i skamieliny.
Technologia: tworzenie bajek.
Sport: igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie.

Flyer 2

40 lekcji / 55 minut / 5 miesięcy

Dziecko nauczy się:

Posługiwać 6 czasami gramatycznymi.
Z łatwością rozmawiać z native speakerem.
Tworzyć historie.
Mówić o popularnych gadżetach oraz kulturze ulubionych krajów.

Po osiągnięciu poziomu Charlie Flyer 2 uczeń posiada wiedzę z dziedzin:

🤝 Umiejętności komunikacyjne
Powtórzenie:
Opis miejsc, przedmiotów i ludzi.
Mówienie o ilości.
Mówienie o częstotliwości.
Dawanie rad.
Wyrażanie potrzeb.
Mówienie o planach na przyszłość.
Używanie relative clauses.
Przewidywanie przyszłych wydarzeń.
Mówienie o wydarzeniach, które miały miejsce w konkretnym czasie w przeszłości.
Wskazanie drogi na mapie.
Mówienie o zdarzeniach z przeszłości, które mają wpływ na teraźniejszość.
Mówienie o możliwościach.

💬 Mówienie
Recytuje wiersze i śpiewa piosenki poznane na kursie z prawidłową intonacją i wymową
Opisuje przedmioty i ludzi posługując się prostymi strukturami gramatycznymi ( w 10-12 zdaniach).
Potrafi poprowadzić spontaniczną rozmowę.

👂 Słuchanie
Rozumie tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów
Potrafi rozpoznać znaczenie niektórych nieznanych słów z kontekstu.

📖 Czytanie
Potrafi przeczytać tekst złożony ze znanych słów i struktur oraz niewielkiej ilości nieznanych wyrazów.
Potrafi opisać zadany temat (np. tradycje swojego kraju).
Umie znaleźć potrzebne informacje na plakacie i mapie.

✍️ Pisanie
Tworzy proste teksty używając poznanych struktur.
Uzupełnia formularze swoimi danymi.
Umie napisać krótki list, mail, pocztówkę używając informacji o sobie i swoim środowisku.
Pisze krótkie historie.

📝 Gramatyka

Powtórzenie:

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, can, have got, how many, how often, must, should, there’s, has got, going to
Nowy materiał:
Clauses with who, where, which
Future simple
Conjunctions: after that, because, before, then, when
Comparison of Past Continuous and Past Simple.
Countable and uncountable nouns: using enough, too many, too much
Present perfect using for, since, still, just, yet, already
Pronouns: some, any, no, every, someone, anyone, no-one, everyone, something, anything, nothing, everything, somewhere, anywhere, nowhere, everywhere
Modal Verbs: may, might

🗣️ Słownictwo
Nowe technologie.
Teatr.
Mity i legendy.
Mityczne zwierzęta.
Nowoczesne środki transportu.
Loty w kosmos.
Wieś.
Kompas, części świata.
Wyprawy i przygody.
Jedzenie.
Morza i oceany.
Hobby i czas wolny.
Ubrania.
Kraje i narodowości.

🎨 Umiejętności interdyscyplinarne
Literatura: legendy i mity.
Sztuka: pejzaże i malarze pejzaży.
Nauka: Układ Słoneczny; mikroorganizmy; łańcuch pokarmowy.
Muzyka: style i gatunki w muzyce.
Językoznawstwo: geneza języka angielskiego.

Zapisz się na
bezpłatną lekcję

Zarejestruj się

Pomóż dziecku uczyć się angielskiego

Zapisz się, aby poznawać sekrety języka w formie mailowej od AllRight.
Będziesz dostawać lifehacki, tematyczne
słowniczki i zasady językowe w przystępnym dla dzieci formacie.

[sibwp_form id=5]