Yana B.

Yana B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

60 reviews

Professional IELTS, Dạy cho người trưởng thành, Cambridge Exam Pre A1 - YLE Starters, Cambridge Exam A1 - YLE Movers, Cambridge Exam A2 - YLE Flyers, Cambridge Exam A2 - KET for Schools, Cambridge Exam B1 - PET for Schools, Cambridge Exam B2 - FCE for Schools, Cambridge Exam C1 - CAE, Cambridge Exam C2 - CPE, Teach kids teacher with 5 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2002 – 2007

  Institute of Foreign Languages, Gorlovka

  English and World literature, Pedagogy

  Specialist

 • 2019 – 2020

  PronunciationPro course

  American English, pronunciation, means of intonation, clarity of expression

  certificate

Kinh nghiệm làm việc

 • 2012 – 2014

  Qatar Airways

  cabin crew

 • 2018 – hiện tại

  Waijiaoyi chinese platform

  Tutor for kids and teens

 • 2018 – now

  Skyteachblog

  journalist

 • 2018 – 2020

  Marie de Chantilly

  English tutor for kids 5 to 12 y.o

 • 2019 – now

  Richmond language Institute Paris

  Corporative tutor

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2009

  TKT - British Council

 • 2016

  B1 niveau - Alliance français

Привет!  Меня зовут Яна.  Я закончила филологический институт иностранных языков. Изучение и практика иностранных языков -  неотъемная часть моей жизни. Путешествие и исследование иностранных культур - мой главный интерес. Любимая работа онлайн сопутствует и помогает реализовывать lifestyle путешественника. Знание английского языка помогло мне получить мою первую работу за границей (Катар). Работа и общение с людьми из разных стран значительно изменило моё мировоззрение.  На сегодняшний день задача помогать людям изучать иностранные языки стала моим профессиональным увлечением. На данный момент я живу во Франции и провожу волонтерскую работу по внедрению  изучения английского языка в начальных школах и Speaking Clubs. Английский теперь заменил мне родной русский язык.  Занятия с моими студентами проходят интерактивно и весело. Я помогу вам развить навыки говорения и реализовать вашу цель. С нетерпением жду встречи с вами! Яна 
 • Kinh nghiệm làm việc 5 years
 • Học từ 8 đến 45 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng nga bản ngữ, tiếng pháp
Không dành cho các học sinh mới