Marian T.

Marian T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

5 reviews

Professional Teach kids teacher with 1 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2019 – 2022

  Pavol Jozef Safarik University

  English

  Master's degree

Kinh nghiệm làm việc

 • 2022 – 2023

  SPEAK Language School

  Lecturer

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2022

  Master's Degree in English Literature & Language - Pavol Jozef Safarik University in Kosice

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Pryvit - Ahoj - Hello ! I'm Marian, an English teacher with a genuine passion for inspiring young minds in the realm of language and literature. Having spent a rewarding time in the teaching field, I am eager to share my enthusiasm for English with children aged 5 to 14. In my classroom, I strive to create an environment where curiosity thrives, and each child feels valued. Understanding the diverse developmental stages of my students, I tailor my lessons to engage their imaginations through interactive activities, storytelling, and creative exercises. The goal is to instill not just knowledge but a genuine love for language and communication.
 • Kinh nghiệm làm việc 1 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng slovak bản ngữ, tiếng nhật, tiếng anh, tiếng séc
Đặt lịch học