Anna M.

Anna M. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

116 reviews

Professional Teach kids, External Independent Evaluation teacher with 9 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2005 – 2010

  Ukrainian Institute of Linguistics and Management

  Linguist, Teacher of English and Italian

  Master

Kinh nghiệm làm việc

 • 2013 – 2022

  Higher Professional College of National Aviation University

  English teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2010

  Master Diploma - Ukrainian Institute of Linguistics and Management

  Đã xác nhận chứng chỉ
Teacher video cover
Hello and welcome! My name is Anna, and I'm thrilled to be your English teacher in our engaging online learning environment. With a passion for improving language skills and a dedication to creating a fun and supportive atmosphere, I am committed to guiding young minds through the exciting journey of learning English. By incorporating interactive activities, creative lessons, and a focus on communication, I aim to make language acquisition both enjoyable and effective. Together, we'll embark on a language adventure, building a foundation for lifelong communication and cultural understanding. I look forward to inspiring a love for English in your children and helping them reach their language learning goals!
 • Kinh nghiệm làm việc 9 years
 • Học từ 5 đến 14 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh, tiếng ukraina bản ngữ
Không dành cho các học sinh mới