Hannah B.

Hannah B. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

179 reviews

Professional Dạy cho người trưởng thành, Teach kids teacher with 3 years of experience teaching English

Teacher skills verified

The teacher completed training from All Right

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • – 2018

  TEFL

Kinh nghiệm làm việc

 • 2015 – 2016

  Talk915

  Online English Teacher

 • 2018 – 2018

  Vivian's English School for Children

  English Teacher

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2015

  Accelerated Russian Language Learning Class - Swanson and Rogers

  This Class is five weeks long and teaches you the best way to learn as well as teaching you Russian along the way.

 • 2018

  TEFL - Global Language

  Online English Teaching cetificate.

Teacher video cover
Regarding teaching, I want to quote Albert Einstein: “It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.” Teaching is an art. It is not only the process of giving knowledge. The main goal is to awaken a desire to learn. So we influence our students even after we stop teaching them. I like teaching and helping the students to find joy in learning. Each student comes to this in his own way, and I get great pleasure in accompanying them on this journey. В отношении преподавания хочу процитировать Альберта Эйнштейна: "Высшее искусство учителя состоит в том, чтобы пробудить радость творческого самовыражения и знаний". Преподавание - это искусство. Оно состоит не только в передаче знаний, но и в том, чтобы разбудить в ученике желание учиться. Так мы влияем на наших учеников даже после того, как перестаём их учить. Мне нравится преподавать, помогать ученикам найти радость в обучении. Каждый ученик приходит к этому по-своему, и я получаю огромное удовольствие, сопровождая их в этом путешествии.
 • Kinh nghiệm làm việc 3 years
 • Học từ 3 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng anh bản ngữ, tiếng nga, tiếng tây ban nha
Đặt lịch học