Anastasiya T.

Anastasiya T. – gia sư tiếng Anh cho trẻ nhỏ

44 reviews

Professional Teach kids, Teaches teens, External Independent Evaluation, State Final Assessment teacher with 18 years of experience teaching English

Student reviews

Rất tiếc là chưa có nhận xét nào

Mọi giáo viên đều trải qua một quy trình phỏng vấn và kiểm tra gồm 3 giai đoạn. Thông tin về trình độ giáo dục, kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của giáo viên được kiểm tra bởi ban quản trị. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về giáo viên, bao gồm bao gồm trình độ giáo dục và chứng nhận giảng dạy của họ.

Học vấn

 • 2004 – 2009

  Donetsk National University

  A translator (English, German); An English /German teacher

  Translation; Philology

Kinh nghiệm làm việc

 • 2007 – 2009

  Leader language school

  An English teacher (preschool; primary school students)

 • 2015 – 2019

  Ok all correct school

  An English teacher ( teens; adults)

 • 2017 – 2022

  Skyeng language school

  an English teacher (kids, adults)

Chứng nhận và bằng cấp

 • 2009

  Bachelor's degree in Translation and Philology - Donetsk National University

 • 2009-

  Master's degree in Translation and Philology - Donetsk National University

Teacher video cover
Greetings! I'm Anastasiia, an experienced teacher whose passion for teaching spans 18 enriching years. My journey has been diverse, but currently, my focus is on the boundless realm of teaching kids. In my classroom, education is not just about conveying information; it's about creating a dynamic and engaging environment that fosters love for learning. With me, your child won't just learn English; they'll embark on a fascinating journey to navigate the complexities of the language. I firmly believe in laying a strong foundation for a lifetime of curiosity and knowledge. Navigating the English language is an exciting adventure, and my goal is to make it both enjoyable and educational. Join me, and let's explore the wonders of language together and open the doors to the captivating world of English, ensuring a bright and fulfilling educational experience for your child. Looking forward to an exciting learning journey!
 • Kinh nghiệm làm việc 18 years
 • Học từ 4 đến 18 years
 • Bài học từ 0,5 US$
 • Nói: tiếng ukraina bản ngữ, tiếng nga bản ngữ, tiếng anh
Không dành cho các học sinh mới