Vyučovací proces

Nenútime deti študovať. Pracujeme tak, aby sa zamilovali do angličtiny.

AllRight.com

Osvedčená metodika

Cambridgeská komunikatívna metóda - viac ako 50% vyučovacej hodiny študenti komunikujú v angličtine

AllRight.com

Skúsení učitelia

Dlhoročné skúsenosti v práci s deťmi - vedia nadviazať kontakt a zaujať deti učením

AllRight.com

Interaktívna platforma

Tematické hry, kreslené filmy a aktivity zaujmú dieťa od samého začiatku

AllRight.com

Komplexný prístup

Deti sa učia gramatiku, budujú slovnú zásobu a zdokonaľujú sa v hovorení

4 úrovne angličtiny od nuly po sebavedomú komunikáciu s rodenými hovoriacimi iba za 2 roky

Prihláste sa na skúšobnú hodinu

Сharlie Preschool

AllRight.com
 • 20 hodín
 • 25 minút
 • 2,5 mesiaca

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Rozumie hovorenej angličtine používa jednoduché vety a hovorí o sebe
 • Predstavuje sa rozpráva o sebe lúči sa
 • Počíta do 10 pozná farby a pomenuje časti tela
 • Pozná viac ako 60 nových slov a výrazov v angličtine
 • Vie hovoriť o obľúbenej hračke, zvierati a jedle
 • Používa jednoduché vety

Charlie Starter 1

AllRight.com
 • 30 hodín
 • 25 minút
 • 3,5 mesiaca

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Pozná abecedu, vie čítať a písať jednoduché slová
 • Vedie krátke dialógy o známych témach
 • Recituje krátke básne a spieva piesne, rozumie reči podľa sluchu
 • Zvládne 12 tém slovnej zásoby a naučí sa viac ako 100 nových slov a výrazov
 • Sebavedomejšie popisuje predmet alebo zviera v 3-4 vetách

Charlie Starter 2

 • 30 hodín
 • 25 minút
 • 3,5 mesiaca

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Dokáže viesť jednoduchý rozhovor o jednej z preberaných tém
 • Pozdravuje a predstavuje ďalších ľudí
 • Pozná pravidlá čítania základných kombinácií písmen
 • Nezávisle píše jednoduché vety
 • Pozná viac ako 180 nových slov a výrazov

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa môže absolvovať Cambridgeskú skúšku YLE Starters

Сharlie Mover 1

AllRight.com
 • 30 hodín
 • 25 minút
 • 3,5 mesiaca

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Sebavedome hovorí, pýta sa a odpovedá na otázky v angličtine
 • Rozumie príbehom a vetám na základe známych slov a výrazov
 • Píše jednoduché texty na známe témy do 7-8 viet
 • Dokáže odhadnúť význam niektorých neznámych slov z kontextu
 • Číta krátke rozprávky s obrázkami

Сharlie Mover 2

 • 30 hodín
 • 25 minút
 • 3,5 mesiaca

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Ľahko vedie rozhovor s cudzincom a v rozhovore vyjadruje svoje názory a pocity
 • Opisuje objekty alebo ľudí pomocou jednoduchých viet
 • Rozumie príbehom a rozprávkam založeným na známych slovách a výrazoch pomocou obrázkov
 • Rozpráva o rôznych profesiách, koníčkoch a zdraví so zvýšenou slovnou zásobou
 • Vie vyplniť formuláre a karty a používa osobné údaje

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa môže absolvovať Cambridgeskú skúšku YLE Movers

Сharlie Flyer 1

AllRight.com
 • 40 hodín
 • 25 minút
 • 5 mesiacov

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Plynule komunikuje o jednoduchých témach
 • Môže zadať objednávku v kaviarni, ľahko sa opýtať cudzej osoby na cestu, povedať niečo o sebe
 • Pokračuje v spontánnom rozhovore na akúkoľvek tému
 • Informuje o zámeroch a plánoch do budúcnosti
 • Číta text so známymi slovami a tvorbou viet. Chápe význam neznámych slov v kontexte

Сharlie Flyer 2

 • 40 hodín
 • 25 minút
 • 5 mesiacov

Po absolvovaní kurzu Vaše dieťa:

 • Sebavedome hovorí v angličtine a vedie rozhovory o každodenných témach
 • Vytvára a rozpráva príbehy na obľúbené témy až do 10-12 viet pomocou známych vetných štruktúr
 • Zdieľa plány a zámery do budúcnosti
 • Je schopný/schopná recitovať poéziu alebo spievať piesne z programu kurzu so správnou intonáciou a výslovnosťou
 • Rozpráva o populárnych pomôckach a kultúre obľúbených krajín

Po absolvovaní kurzu vaše dieťa môže absolvovať Cambridgeskú skúšku YLE Flyers a Cambridgeskú skúšku Keys for Schools KET

Naše ďalšie kurzy

AllRight.com

Kurz založený na hrách pre deti od 6 do 9 rokov, ktorý vedú rodení hovoriaci, aby si rozšírili slovnú zásobu a učili gramatiku

Booster

Vaše dieťa si upevní alebo osvieži vedomosti získané v čo najkratšom čase

AllRight.com

Piesne a spev

Učíme vaše dieťa angličtinu pomocou piesní

UŽ ČOSKORO
AllRight.com

Sezónne

Hodiny s prázdninovou tematikou na Veľkú noc Valentín Nový rok, Halloween

AllRight.com

Movers for Teens

Program je vizuálne a tematicky upravený pre tínedžerov na úrovni angličtiny Mover

AllRight.com

Príbehy a čítanie

Spoločne si čítame a prerozprávame zaujímavé príbehy

UŽ ČOSKORO
AllRight.com

Fonetika

Pre najmenších: učíme sa písmená, kombinácie písmen a základy čítania jednoduchých slov.

AllRight.com

Naša vlastná metodika založená na Cambridgeskej metodike

AllRight.com

Bonnie Burtonová - hlavná metodička na škole AllRight

Vyštudovala University of British Columbia (Vancouver Kanada). Učila angličtinu na školách v Číne, Turecku, Španielsku a Austrálii. Vypracovala učebné osnovy pre medzinárodné anglické školy Pearson-Longman 51talk a ITutorGroup.

Naša metodika je postavená na študentovi: témy by mali byť zaujímavé a forma - fascinujúca. Táto kombinácia uľahčuje osvojenie jazyka. Pri tom samozrejme dodržiavame štandardy CEFR v gramatike a slovnej zásobe.

Trial video cover

Prihláste sa na skúšobnú hodinu